Privacy Statement 3VF

Inleiding

3VF neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@3vf.nl.

Wie is 3VF?

3VF is de besloten vennootschap 3VF Consulancy B.V., kantoorhoudende te (8561 CV) BALK aan Jelle Meineszleane 81, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70415005.

3VF is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door 3VF de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt 3VF jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor 3VF persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens 3VF voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door 3VF worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:
Financiële administratie
Gegevens:
Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:
Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

​Doeleinde:
Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Afhandelen klachten
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Facturatie
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

3VF heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij 3VF over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij 3VF. Je kunt verzoeken dat 3VF je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om 3VF te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van 3VF of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van 3VF te verkrijgen. 3VF zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat 3VF je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door 3VF

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@3vf.nl. 3VF zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat 3VF een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien 3VF je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

•             Verwerkers

•             Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en 3VF

Het kan zijn dat 3VF verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan 3VF gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal 3VF gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal 3VF aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop 3VF je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@3vf.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop 3VF jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@3vf.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.